Waversebaan 244, 3050 Oud-Heverlee


   Contact : 016/47 70 50

Praktijkwerking

Algemeen

Wij werken uitsluitend na afspraak.

Bij acute problemen zullen wij u steeds zo snel mogelijk dezelfde dag verder helpen.

Uw medisch dossier kan uiteraard geraadpleegd worden door alle artsen van onze praktijk. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is, zal 1 van de andere artsen u graag verder helpen.

Voor het bespreken van bloedresultaten, uitgevoerde onderzoeken of raadplegingen bij een geneesheer-specialist, maakt u bij voorkeur een vervolgafspraak, tenzij anders overeengekomen met uw arts.

Naast de gewone consultaties kan u bij ons ook terecht voor:

 • Zwangerschapsbegeleiding (alternerend met gynaecoloog)
 • Gynaecologisch onderzoek (oa een uitstrijkje)
 • Advies voor dermatologische problemen: wij beschikken over cryotherapie om oa wratten mee te behandelen.
 • Het maken van een electrocardiogram (preoperatief bvb.)
 • Longfunctieonderzoek: wij beschikken over een spirometer
 • Kleine heelkundige ingrepen. Dit omvat het wegnemen van kleine huidletsels zoals moedervlekken en vetbolletjes. Ook een partiële nagelextractie bij een ingegroeide teennagel kan hier gebeuren. U dient hier telefonisch contact voor op te nemen.

Wij werken in onze praktijk ook samen met enkele psychotherapeuten. Je kan bij hen terecht na verwijzing van je huisarts of rechtstreeks. Alle info vind je op www.tkleenveld-psychotherapie.be

Afspraken

Dr. Ursula Segaert Dr. Ellen De Ceunynck Dr. Nele De Boer Dr. Pauline Dierinck
maandag 9u – 13u 17u – 20u 13u – 17u 8u – 12u
14u – 16u
dinsdag 9u – 13u 9u – 12u 16u – 19u 9u – 14u
woensdag 9u – 13u 14u – 17u 9u – 13u
16u – 19u
donderdag 9u – 12u30 9u – 13u 14u – 18u30
vrijdag 16u – 18u30 13u – 16u 9u – 13u 9u – 13u

Patiënten

 • Afspraken kunnen steeds online gemaakt worden.

Gelieve er rekening mee te houden dat u een bevestigingsmail moet ontvangen om zeker te zijn dat uw afspraak vast ligt.

 • Telefonisch is dit enkel mogelijk tijdens de secretariaatsuren:

van maandag tem vrijdag tussen 8u en 14u, op woensdag tot 12u

 • PATIËNTENSTOP: wij nemen op dit moment geen nieuwe patiënten meer aan in onze praktijk.

Gelieve ook online geen afspraak vast te leggen indien u nog geen patiënt bent in onze praktijk.

 • 1 persoon per afspraak. Indien u met meerdere personen wenst te komen gelieve dan ook meerdere afspraken te maken.
 • Breng steeds uw elektronische identiteitskaart mee en voor kinderen hun kids-ID.
 • Voor het invullen van attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
 • Per consultatie voorzien wij 15 minuten. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben (longfunctiemeting, verzekeringsattesten invullen, gesprek, kleine ingreep, cardiogram,…) gelieve dan telefonisch contact op te nemen.

Vertegenwoordigers

 • online afspraak maken
 • per firma jaarlijks max 2 afspraken per arts

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd op 016/47 70 50. Gelieve dit indien mogelijk voor 10u00 te doen.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf naar de praktijk te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimtes.

Telefoonbeleid

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tem vrijdag tussen 8u en 14u; op woensdag tussen 8u en 12u.

Vanaf 14u (woensdag 12u) zijn we enkel nog te bereiken voor DRINGENDE oproepen, bvb. Een ongeval, hevige pijn of een acute ziekte

Van maandag tem vrijdag tussen 19u ‘s avonds en  8u ’s morgens, op feestdagen en in het weekend kan je steeds terecht bij de wachtdienst op het nummer 0903/39 998 (betalend nummer)

Voorschriften

Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot aan de volgende controle.

GDPR

Privacyverklaring

Versie 1, datum laatste wijziging 12/06/18

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens:

Huisartsenpraktijk ‘t Kleenveld hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsenpraktijk ‘t Kleenveld houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Huisartsenpraktijk ‘t Kleenveld, Waversebaan 244, 3050 Oud-Heverlee en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking:
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.
Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.
In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van Huisartenpraktijk ‘t Kleenveld zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.
Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens:
De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.
Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt:
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.
Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.